top of page
BEHANDLING

MIN BEHANDLING

Min behandling riktar sig till dig som vill ha hjälp med stress, smärta, spänningar, sömnsvårigheter, yrsel, oro, ångest, bristande självförtroende och personlig utveckling. Behandlingen sker individuellt eller i grupp och bästa resultat uppnås oftast av en kombination av dessa båda. 

Här nedan finner du beskrivningar av de olika behandlingsmetoderna och även en beskrivning av den gruppbehandling som jag utvecklat speciellt för dig som lider av stressutlösta symptom och dåligt självförtroende.

MOBERGMETODEN

 

Mobergmetoden är en metod som jag utvecklat under mina 35 år som yrkesverksam inom området. Den grundar sig på att tanke, känsla och kropp hör intimt samman.

Behandlingen tar därför alltid  hänsyn till hela dig som individ. Jag använder en kombination av olika metoder som höjer din medvetenhet om tankar, känslor och kropp.

Jag har genom åren, i mötet med tusentals patienter, blivit övertygad om att varje människa har en frisk kärna som genom välbeprövade behandlingsmetoder kan lockas fram, för att främja hälsa och välbefinnande.

Tillsammans lägger vi grunden för hur du ska kunna minska dina symptom, skapa bättre balans i ditt liv och finna ett mer avspänt sätt att leva.

Om du är nyfiken på hur mina patienter upplevt sin behandling kan du läsa mer under rubriken REFERENSER

Titta gärna också på mina informationsfilmer under rubriken MEDIA

 

 

 

INDIVIDUELLT ANPASSAD BEHANDLING

 

Efter genomgången undersökning erbjuds du en individuellt anpassad behandling som tar hänsyn till just dina behov. Ofta innefattar behandlingen därför en kombination av olika metoder. Jag utgår från en helhetssyn på människan och därför kombinerar jag alltid de kroppsliga behandlingarna med vägledande samtal. Det är min kliniska erfarenhet att denna kombination är oslagbar när det gäller att nå ett bestående resultat. Behandlingarna kan ske både individuellt men även i grupp och ofta är en kombination av båda att föredra.

GRUPPBEHANDLING

Gruppbehandlingen i ökad kroppsmedvetenhet vänder sig till dig som har problem med stress, oro, spänningar, smärta, sömnsvårigheter och dåligt självförtroende. Gruppbehandlingen är uppdelad i 3 olika steg, introduktion, fortsättning och fördjupning. Varje steg omfattar 10 behandlingstillfällen à 1.5 timmar och löper över 10 sammanhängande veckor. Varje behandlingstillfälle inleds med ett temabaserat teoriavsnitt och följs sedan av noggrant utvalda varsamma kroppsmedvetenhetsövningar anpassade till det specifika teoriavsnittet. Övningarna är hämtade från de sjukgymnastiska behandlingsmetoderna; Basal kroppskännedom, Feldenkraismetoden och Psykodynamisk kroppsterapi. I gruppen arbetar var och en helt i sin egen takt och vägleds att hitta sin egen rytm och rörelsefrihet. Nedan finner du de teman som Introduktionsgruppen tar upp.

 • Kroppsbild och självförtroende

 • Bli bättre på att sätta gränser och respektera dina egna behov

 • Påverka din kroppshållning genom förändrat förhållningssätt

 • Hjärnans och nervsystemets formbarhet, en hjälp till att lyfta fram nya resurser inom dig

 • Förbättra din sömn

 • Betydelsen av vitamin D, magnesium och motion för behandling och förebyggande av smärta

 • Stressens mekanismer och vad du kan göra för att minska och förebygga

 • Förbättra din andningsförmåga och få tillbaka din vitalitet

 • Resursfokusering, ett nytt sätt att tänka som minskar symptom

 • Uppsamling, genomgång av hem-övningar och hur vi går vidare

INDIVUELLA BEHANDLINGSMETODER


BASAL KROPPSKÄNNEDOM (BK)

 

Metoden utvecklades först som en sjukgymnastisk behandlingsform inom psykiatrin men har de senaste 20 åren spridit sig till de flesta andra sjukgymnastiska områden. BK har en helhetssyn på människan och är idag en mycket vanlig behandlingsform vid olika tillstånd av smärta och stressreaktioner. Metoden kan även användas inom många andra områden t ex för att förbättra fysiska funktioner inom olika sportsgrenar. BK har utvecklats ur den österländska träningsformen Taichi och omfattar enkla skonsamma rörelser som avser att träna både kropp och medvetande dvs hela människan. Syftet är att ge individen möjlighet att inom sig upptäcka själv- läkande krafter och kreativitet och därmed ge redskap för hjälp till självhjälp.

HUR GÅR DET TILL?

 

Behandlingen kan ske individuellt såväl som i grupp. I båda fallen leder sjukgymnasten sin patient genom olika enkla övningar där fokus läggs på att träna medveten närvaro. Den växande medvetenheten främjar utvecklandet av nya och mer skonsamma sätt att röra sig på.

FORSKNING OCH EVIDENS

 

Metoden har ingått i ett flertal publicerade studier och är ständigt föremål för ny forskning. De publicerade studierna visar en signifikant förbättring i symtombild hos de individer som deltagit i studierna.

REKOMMENDERAD LITTERATUR

 

Levande människa Roxendal G. Winberg,A. 

Den harmoniska kroppen Dropsy J.

Leva i sin kropp Dropsy J. 

WEBLÄNKAR

www.ibk.nu

 

 

 

FELDENKRAISMETODEN - ”MEDVETENHET GENOM RÖRELSE”

 

Feldenkrais metoden bygger på en pedagogik vars unika inlärningsprocess liknar det lilla barnets utforskande sätt att lära. Utgångspunkten för denna metod är att rörelse, tanke, känsla och handling hänger ihop. Metoden använder därför väl avvägda rörelser som ett sätt att nå individens utvecklingsmöjligheter. Det främsta syftet med metoden är att du lär dig att bli mer medveten om hur du rör dig och sedan kunna upptäcka nya och bättre alternativ. Metoden baserar sig på nervsystemets kapacitet att förbättra funktioner och ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt.

 

Du uppmuntras att utforska dina egna möjligheter, respektera dina gränser samt ta till dig förändring. Med fokus på skelettets stödjande funktion för att avlasta det muskulära systemet blir det möjligt att förändra smärtsamma,vanemässiga, rörelsemönster och reducera onödiga muskelspänningar. Därmed kommer du att kunna fungera med större lätthet och flexibilitet vilket både lindrar och förebygger symtom. 

 

Metoden har utvecklats av Moshe Feldenkrais som fann sin inspiration inom Judo och neurofysiologi och kombinerade detta med ett passionerat livslångt studium av människans rörelsevetenskap. Metoden betraktar människan som en helhet och behandlingen syftar till att träna både medvetande och kropp. Målet är att ge individen användbara redskap för att själv kunna minska och förebygga sina symtom.

HUR GÅR DET TILL?

 

Undervisningen sker dels individuellt, dels i grupp. Under den individuella behandlingen (eller lektionen) som Feldenkrais föredrog att benmämna den). funktionell integrering (FI) vägleder Feldenkraispedagogen med sina händer individen till att upptäcka nya rörelsemönster. Under gruppbehandlingen ATM Awareness Through Movement (Medvedenhet genom rörelse) leder Feldenkraispedagogen verbalt individerna genom en serie rörelser utifrån olika utgångsställningar; liggande, sittande eller stående. Efter behov ingår även ATM-inslaget i den individuella behandlingen.

FORSKNING OCH EVIDENS

 

Metoden har använts inom sjukgymnastikens många områden sedan 1970-talet och är idag en välbeprövad, evidensbaserad behandlingsform som ständigt utgör föremål för både nationell och internationell forskning. På weblänken nedan finner du kontinuerlig uppdatering av de forskningsresultat som framkommit internationellt. Metoden används flitigt inom idrottsverksamhet och konstnärligt utövande.

REKOMMENDERAD LITTERATUR

 

Medvetenhet genom rörelse - Feldenkrais M

Feldenkarismetoden, att lära sig att lära igen - Grönholm J

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

 

Kropp, varande ooch mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv - Rosberg (Avhandling)

WEBLÄNKAR

www.feldenkrais.com

PSYKODYNAMISK KROPPSTERAPI (PDK)

 

Denna metod består av olika tekniker för att frigöra andning och muskelspänningar och därmed komma i kontakt med tillbakahållna känslor som kan vara en bidragande orsak till dina besvär. Du får hjälp att utveckla nya förhållningssätt som på sikt kan minska och förebygga symtom.

HUR GÅR DET TILL?

 

Genom olika massagegrepp och övningar frigörs muskelspänningar och andning. Du får då möjlighet att komma i kontakt med de tillbakahållna känslor som kan vara en bidragande orsak till olika symptom. Det vägledande samtalet hjälper dig att sätta ord på dessa känslor samt hjälper dig att se hur dessa omedvetna känslor kan ha begränsat ditt tidigare sätt att vara. Du erbjuds därför genom de nyvunna insikterna mer gynnsamma förhållningssätt som gör att du på ett bättre sätt tillvaratar dina nyvunna resurser. Detta leder på sikt till minskade symptom och besvär.

FORSKNING OCH EVIDENS

 

Metoden är en individuell, kliniskt beprövad behandlingsform som använts flitigt inom både den norska och svenska sjukgymnastiken för behandling av stressrelaterade besvär och långvariga smärttillstånd. Berit Bunkan och Kirsti Monsen är två av de norska sjukgymnaster och psykologer som varit med att utarbeta metoden som tidigare benämndes psykomotorisk fysioterapi. Metoden började att användas redan på 1940-talet i Norge och har sedan dess genomgått e fortlöpande utveckling. Metoden anammades av svenska sjukgymnaster i mitten av 1980-talet.

REKOMMENDERAD LITTERATUR

 

Psykodynamisk kroppsterapi - Monsen K

Kropp, respiration og kroppsbilde - Bunkan B.H

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

 

Psykodynamisk kroppsterapi, en kvalitativ studie, Moberg E. Avhandling masterexamen 1991, sjukgymnastutbildningen, Lunds Universitet.

Psykodynamisk kroppsterapi - att erövra kunskap om sig själv. Johansson, Levy Berg, Biquet, Clinton. Tidskriften Nordisk Fysioterapi 2002.

 

AVSPÄNNING - ENLIGT JACOBSEN

 

Genom progressiv avspänning kan du uppöva din lyhördhet för att känna när dina muskler är spända och hur du kan göra för att medvetet spänna av. Metoden ger dig ett värdefullt redskap som du kan utöva i din vardag för att minska på smärtsamma muskelspänningar samt förebygga uppkomsten av nya spänningar under stressade perioder av ditt liv.

HUR GÅR DET TILL?

 

Med hjälp av sjukgymnastens verbala vägledning går du genom olika muskelgrupper i din kropp och lär dig att känna när musklerna spänns respektive spänns av. Under hela behandlingsprocessens gång ökar du gradvis din förmåga att känna mer och mer av nyanserna i muskelspänningarna och du kan därmed på ett tidigare stadium upptäcka när du spänner dig och aktivt välja att spänna av. Behandling sker individuellt såväl som i grupp. Inte sällan sker den inledande behandlingen individuellt och övergår så småningom till behandling i grupp.

FORSKNING OCH EVIDENS

 

Metoden är kliniskt välbeprövad och enligt Socialstyrelsens senaste rapport har metoden lika stor effekt som farmakologisk behandling vid stress och lättare typ av depression.

PSYKOTERAPI

 

Det vägledande samtalet har inslag av såväl Kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamiska metoder och Mindfulness-inriktad psykoterapi och används för att tydliggöra vanemönster, sätta ord på svåra känslor och förstå deras ursprung. Du erbjuds därmed möjlighet att upptäcka och utveckla mer gynnsamma förhållningssätt som syftar till att minska dina besvär och förebygga nya symtom.

 •  

bottom of page